Algemene Voorwaarden Fitconsult


Artikel 1 - Definities


1.1 Fitconsult: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “Fitconsult” de eenmanszaak Fitconsult KvK 57274797


1.2 Deelnemer: De persoon met wie Fitconsult een overeenkomst heeft gesloten.


1.3 Diensten: De door Fitconsult te verlenen diensten, zoals beschreven op www.emdn.nl waaronder het verschaffen van toegang tot en het gebruik van online programma’s gericht op het geven van informatie met betrekking tot gezondheid en leefstijl. 


1.4 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen Fitconsult en Deelnemer op grond waarvan Fitconsult aan Deelnemer diensten verleent.


1.5 Programma: Door Fitconsult beheerde programmatuur en de Website waarmee zij aan Deelnemer de Diensten verleent.


1.6 Website: De door Fitconsult beheerde Website(s).


Artikel 2 – Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en rechtsbetrekkingen van Fitconsult en op alle met Fitconsult gesloten overeenkomsten.


2.2 Fitconsult is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt en treden veertien (14) dagen na bekendmaking in werking, of op een

andere datum die in de bekendmaking is vermeld.


2.3 Indien Deelnemer de wijzigingen in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de Overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden op te zeggen, zonder dat Fitconsult tot vergoeding van kosten of schade is gehouden. 


Artikel 3 – Totstandkoming overeenkomst


3.1 Alle aanbiedingen van Fitconsult zijn vrijblijvend en kunnen binnen tien werkdagen na kennisneming van de aanvaarding van het aanbod worden herroepen, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.


3.2 De Overeenkomst tussen Fitconsult en Deelnemer komt tot stand door te klikken op de betaalknop in de laatste stap van het registratieproces op de Website van www.emdn.nl. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door Deelnemer via telefoon, email of schriftelijk.


3.3 Fitconsult heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentiële Deelnemer te weigeren.


Artikel 4 – Programma


4.1 Fitconsult verleent aan Deelnemer een niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de Website. Het gebruiksrecht gaat in bij de totstandkoming van de overeenkomst.


4.2 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Deelnemer niet toegestaan om het gebruiksrecht te verkopen, te verhuren, in sublicentie te geven of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen.


4.3 Deelnemer mag het gebruiksrecht slechts gebruiken voor zijn eigen persoonlijke situatie.


Artikel 5 – Duur gebruiksrecht


5.1 De overeenkomst komt tot stand voor een periode van minimaal 12 maand. De overeenkomst kan door Deelnemer tussentijds worden beëindigd in navolging van de bepalingen onder artikel 10.


5.2 Deelnemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik van de in licentie gegeven diensten en programma’s en is gehouden om alle van Fitconsult verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Deelnemer aanwezige (computer)apparatuur.


5.3 Fitconsult en Deelnemer zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk of per e-mail te ontbinden en zonder daarbij gehouden te zijn tot enige vergoeding van kosten of schade in de volgende gevallen; (a) indien de andere partij haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; (b) Deelnemer (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend; (c) Deelnemer onder curatele of bewind is gesteld, dan wel Fitconsult haar activiteiten staakt of liquideert.

5.4 Ongeacht het overige bepaalde in deze Overeenkomst zullen de volgende verplichtingen na het einde van deze Overeenkomst doorlopen: (a) openstaande betalingen; (b) intellectuele eigendomsrechten; (c) aansprakelijkheid.


Artikel 6 – Rechten en plichten Fitconsult


6.1 Fitconsult spant zich in om de Diensten continu ter beschikking te stellen maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn


6.2 Fitconsult behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Diensten en de Website. Fitconsult zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Diensten en het Website inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.


6.3 Fitconsult kan de Diensten en/of de Website mogelijk uitbreiden met modules die nieuwe functionaliteiten bevatten. Modules die aan nieuwe gebruikers tegen betaling worden aangeboden, vallen niet automatisch onder de reikwijdte van de Overeenkomst. Indien Deelnemer gebruik wenst te maken van deze modules dient hij hierover nadere afspraken te maken met Fitconsult.


6.4 Fitconsult verzorgt een elektronische nieuwsbrief waarin Deelnemers worden geïnformeerd over de ontwikkelingen van de Diensten van Fitconsult. Tenzij Deelnemer aangeeft hierop geen prijs te stellen, ontvangt de Deelnemer gedurende de looptijd van deze Overeenkomst deze elektronische nieuwsbrieven op het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is verstrekt.


6.5 Fitconsult sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor welke vorm van schade of letsel, welke voortvloeit uit het toepassen van de informatie in de onder Diensten vallende programma’s en of andere informatie op de Website 


Artikel 7 – Rechten en plichten Deelnemer


7.1 Deelnemer verkrijgt hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Diensten te gebruiken via de Website.


7.2 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor alle gebruik van de Diensten.


7.3 Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het op de juiste wijze gebruik maken van de Diensten en het interpreteren en toepassen van de informatie.  


7.4 Deelnemer dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen welke aan Deelnemer worden gevraagd tijdens het registratieproces. Deelnemer dient wijzigingen in deze (adres)gegevens zo spoedig mogelijk aan Fitconsult door te geven.


7.5 Deelnemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Diensten en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Fitconsult mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. In het bijzonder zal Deelnemer bij het gebruik van de Diensten:

(a) geen gegevens plaatsen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden of van Fitconsult;

(b) geen producten of diensten aanbieden die gestolen zijn, in strijd zijn met wettelijke bepalingen of anderszins inbreuk maken op rechten van derden of van Fitconsult;

(c) geen gegevens verspreiden die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, de openbare orde en de goede zeden;

(d) niet opzettelijk virussen of andere programma’s verspreiden of laten verspreiden die schade toe kunnen brengen aan apparatuur, programmatuur of gegevens van derden;

(e) zich geen toegang (trachten te) verschaffen tot computers of computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is (‘hacken’);

(f) geen op de Website geplaatste gegevens van andere gebruikers van de Diensten veranderen, wissen of onbruikbaar maken of gegevens aan die gegevens van derden toevoegen zonder toestemming van de desbetreffende derde;

(g) niet op een zodanige wijze gebruikmaken van de Diensten dat daardoor de juiste werking daarvan wordt verhinderd, dan wel dat hierdoor schade of hinder aan andere gebruikers van de Diensten kan worden toegebracht;

(h) zich onthouden van het op enigerlei wijze ter beschikking stellen van zijn Gebruikersnaam of (een deel van) de Diensten aan derden. Deelnemer zal zijn Gebruikersnaam strikt persoonlijk en geheim houden;

(i) alle aanwijzingen van Fitconsult die worden gegeven in verband met het gebruik van haar Diensten opvolgen.


7.6 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Fitconsult zich het recht voor haar verplichtingen jegens Deelnemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met artikel 7.5, zonder dat Fitconsult tot enige schadevergoeding is gehouden.


Artikel 8 – Vergoeding en prijzen


8.1 Door Fitconsult opgegeven of met Fitconsult overeengekomen vergoedingen en andere prijzen of tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingen of heffingen, tenzij anders vermeld.


8.2 Fitconsult is in alle gevallen gerechtigd de prijs aan te passen.


8.3 Deelnemer komt met betrekking tot de betaling van de vergoeding en andere verschuldigde bedragen geen beroep toe op verrekening. Deelnemer mag de betaling van de vergoeding of andere bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.


8.4 Indien Fitconsult een dienst op grond van de toepasselijke voorwaarden blokkeert, is zij gerechtigd om aan een deblokkering de voorwaarde te verbinden dat Deelnemer de daarvoor geldende kosten voldoet, in overeenstemming met de daarvoor ten tijde van de deblokkering bij Fitconsult geldende regeling.


Artikel 9 – Betaling


9.1 De vergoeding wordt voorafgaande aan de periode betaald.


9.2 Betaling geschiedt uitsluitend via de Website, door middel van één van de aangeboden betaalmogelijkheden. 


9.3 Fitconsult heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling zekerheid te verkrijgen.


9.4 Indien Deelnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Deelnemer, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Deelnemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Deelnemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag met een minimum van € 75,-.


9.5 Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst, is Fitconsult bij gebreke van tijdige betaling gerechtigd de Dienst op te schorten zonder jegens Deelnemer tot enige vergoeding van kosten of schade gehouden te zijn.


9.6 Fitconsult heeft ten allen tijde het recht de toegang tot de Website uit te schakelen als de betaling na meer dan 14 dagen na versturen/kennisgeving nog niet is ontvangen.


9.7 Deelnemer dient indien hij voornemens is de automatische/eenmalige incasso bij de bank te storneren eerst in overleg te treden met Fitconsult.


Artikel 10 – Garantie, refunds & reclame


10.1 Fitconsult staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat Deelnemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken voordoen in de door Fitconsult geleverde dienst, dan zal zij deze gebreken (laten) herstellen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Fitconsult.


10.2 Gebreken in de beveiliging van de door Deelnemer opgeslagen informatie op de Website van Fitconsult, gebreken als gevolg van handelingen van Deelnemer zelf of van andere Deelnemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in inbelnummers, login procedures, account en/of e-mailadres of andere wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn voor rekening en risico van Deelnemer.


10.3 Deelnemer dient de geleverde dienst meteen na activering nauwkeurig te keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie.


10.4 Indien Deelnemer het niet eens is met een afschrijving van zijn rekening/creditcard kan Deelnemer contact met Fitconsult opnemen via de contactpagina op de website. Deelnemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Fitconsult. Indien het geschil van Deelnemer gegrond wordt bevonden, wordt het geïncasseerde bedrag zo spoedig mogelijk teruggeboekt naar de rekening waarvan het is afgeschreven.


10.5 Het is niet toegestaan de betaling tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds betaalde bedragen terug te vorderen. 


10.6 Indien de Deelnemer zijn deelname aan het programma wenst te beëindigen voordat de overeengekomen periode is afgelopen, dient Deelnemer Fitconsult hiervan met opgaaf van redenen schriftelijk, al dan niet per e-mail, op de hoogte te stellen. Deelnemer krijgt dan binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van Fitconsult. Fitconsult behoudt zich ten alle tijde het recht voor de deelnemer te houden aan de overeengekomen afspraken, welke voortvloeit uit deze overeenkomst. 


Artikel 11 – Intellectuele eigendomsrechten


11.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Website en andere diensten, en met betrekking tot alles wat Fitconsult ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan Fitconsult.


11.2 Het is Deelnemer niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.


11.3 Het is Deelnemer niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of te reconstrueren.


11.4 Deelnemer verkrijgt, voor zover noodzakelijk voor gebruikmaking van de Diensten, een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de toegang tot de Website.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid


12.1 Fitconsult is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Deelnemer of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Diensten.


12.2 Deelnemer zal Fitconsult en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden terzake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Deelnemer van de Diensten.


12.3 Opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als fatale termijn. Fitconsult is niet aansprakelijk indien opgegeven termijnen worden overschreden


Artikel 13 – Overmacht


13.1 Fitconsult is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

a) een tekortkoming van externe hosting providers en leveranciers van Fitconsult

b) onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen

c) belemmeringen als gevolg van de door Deelnemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische infrastructuur

d) werkstakingen

e) brand

f) ongeval of ziekte van personeel

g) Denial of Services (DoS) aanvallen

h) door Fitconsult onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Fitconsult afhankelijk is


13.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft Deelnemer het recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding of ontbinding per e-mail te beëindigen zonder dat Fitconsult tot enige vergoeding van kosten of schade is gehouden.


13.3 Indien Fitconsult door beperkingen of belemmeringen of andere vormen van overmacht verhinderd is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De Deelnemer heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.


Artikel 14 – Advisering


14.1 Alle door Fitconsult gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Fitconsult verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Fitconsult te leveren diensten zijn geheel vrijblijvend en worden door Fitconsult verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Fitconsult verleent daarbij geen enkele garantie.


14.2 Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Fitconsult is Fitconsult niet aansprakelijk. Deelnemer vrijwaart Fitconsult tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Fitconsult.


Artikel 15 – Privacy

15.1 Fitconsult respecteert de privacy van Deelnemer. Fitconsult zal de persoonsgegevens van Deelnemer verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de Website www.emdn.nl is in te zien. Deelnemer stemt in met deze verwerking van zijn persoonsgegevens.


Artikel 16 – Toepasselijk recht


16.1 Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


16.2 Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met Overeenkomst tussen partijen.


16.3 Deelnemer is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Fitconsult aan een derde, waaronder mede entiteiten binnen het concern waar Deelnemer onderdeel van is moet worden verstaan, over te dragen. Fitconsult is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden. Deelnemer verleent reeds nu voor alsdan zijn instemming met een dergelijke overdracht.


16.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze Overeenkomst nietig of vernietigbaar zijn laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.